P.E

Tuesday, May 09, 2006

Kasanayan sa Volleyball

A. Asignatura: P.E
B. Sanggunian:
1. Tayo ng Magpalakas 4
C. Paksang Aralin: Batayang Kasanayan sa Volleyball
1. Pagpilantik
2. Pagseserb
3. Pagpalo
D.Layunin:
1. Naisasagawa ng wasto ang mga batayng kasanaya sa paglalaro ng volleyball.
2. Nakasusunod sa mga tuntunin ng larong volleyball.
3. Nagagamit ang mga kasanayan sa volleyball sa mga panimulang laro.
4. Nasusunod ang mga tuntunin sa pag-iingat sa sarili at sa kapwa.
E. Balik Aral:
1. Pagbibigay sa mga kasanayan sa paglalaro ng basketball.
F. Pamamaraan:
1. Panimulang Gawain:
Pahanayin sa apat na pangkat ang klase at ipagawa ang isang ehersisyo.
2.Panlinang na Gawain:
Talakayin sa klase ang mga gawain sa volleyball at hikayatin ang mga bata
na isagawa ang mga sumusunod:
a. Pagpalo ng bola sa pamamagitan ng braso.
b.Pagpilantik ng bola sa pamamagitan ng braso o mga daliri.
c. Pagpalo sa inihagis na paitaas na bola.
d. Pagtalon at pagpalo sa bola.
e. Pagpapanatili ng bola sa itaas sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpilantik nito.G. Pagsasanay:
Ang paglalaro ng mga bata sa larong volleyball.
H.Pagbibigay-Halaga:
/prongo.com/quizstation/activate/activate.asp
I. Takdang Aralin:
Alamin ang mga kasanayan sa paglalaro ng Soccer.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home